Bandu de cuncursu po donai unu contributu po is spesas de biaxi arriservau a is studentis de is scolas segundàrias superioris parificadas o arriconnotas segundu sa lei po s’annu scolàsticu 2012/2013
Statutu Comunali - Artt. 32 - 35
Statutu Comunali - Artt. 36 - 38
Statutu Comunali - Artt. 39 - 42
Avisu po is cassadoris
Avisu po is eletzionis de su Sindigu
Avisu po sa pigada de s'àbiga
Cunvocatzioni Consillu Comunali
Deliberatzioni de sa Giunta Comunali n.36 de su 09.05.2013
Deliberatzioni de sa Giunta Comunali n.44 de su 16.05.2013
Eletzioni dereta de su Sìindigu e de su Consillu Comunali
Laboratòrius de animatzioni in Biblioteca
Sa Cida Santa a Furtei
Si fait sciri ca est obertu ocannu puru s’Ufìtziu de sa Lìngua Sarda.
Statutu Comunali - Art. 30, Art. 31